środa, 20 lutego 2019

Tagi:

wtorek, 13 maja 2014, aktualizowano: poniedziałek, 26 maja 2014

12 urodziny Leroy Merlin!

Wyślij życzenia urodzinowe dla Leroy Merlin - wygrywaj nagrody!

Zwycięski życzenia urodzinowe!
Przesłała Agnieszka Mikołajczyk
Dziękujemy!http://m.7dni.pl/2014/05/orig/3cf28-309856.jpg

http://m.7dni.pl/2014/05/orig/adf64-309046.jpg

Życzymy wszystkiego naj...

Leroy Merlin świętuje urodziny i wręcza nagrody!


To już 12. urodziny jednego z najpopularniejszych sklepów budowlano-dekoratorskich! Weź udział w konkursie, złóż życzenia Leroy Merlin i wygraj voucher na zakupy o wartości tysiąca złotych.

Zadanie konkursowe jest banalnie proste. Na co liczy jubilat? Oczywiście na piękne życzenia urodzinowe. Dużo bardziej od tych sztampowych i oklepanych, spodobają się oryginalne, dowcipne i napisane z pomysłem.

Bohaterowie domu, do dzieła! Czekamy na najciekawsze życzenia urodzinowe dla Leroy Merlin.
Ich treść należy przesyłać na adres e-mail: leroy.merlin@express.bydgoski.pl wraz ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych, zgodą na publikację i wykorzystanie życzeń urodzinowych oraz przeniesieniem praw autorskich.

Konkurs potrwa do 21 maja. Przez dwa kolejne dni komisja konkursowa, spośród wszystkich nadesłanych życzeń, będzie wybierać te najlepsze. Swój werdykt jury ogłosi w sobotę 24 maja o godzinie 20, podczas Święta Miasta Bydgoszczy na Wyspie Młyńskiej. Jest o co walczyć. Zwycięzca otrzyma voucher na zakupy w Leroy Merlin o wartości tysiąca złotych!

http://m.7dni.pl/2014/05/orig/adf64-309046.jpg

REGULAMIN KONKURSU „Życzenia dla Leroy Merlin”

§1.
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu Dziennika ”Expressu Bydgoskiego” i firmy Leroy Merlin Polska sp. z o.o. pod nazwą „Życzenia dla Leroy Merlin”.
Aby wziąć udział w konkursie na adres: leroy.merlin@express.bydgoski.pl należy wysłać życzenia urodzinowe dla Leroy Merlin (każdy, kto ukończył 18 rok życia), podać imię i nazwisko, numer telefonu, wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku dla celów przebiegu i promocji konkursu dopiskiem zawartym w e-mailu:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem konkursu i ogłoszeniem jego wyników w mediach oraz na stronach internetowych organizatorów zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).


§2
ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest firma:
- Express Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz, wydawca Dziennika „Express Bydgoski”, reprezentowana przez dr Tomasza Wojciekiewicza – Prezesa Zarządu

§3.
ETAPY KONKURSU

1. Konkurs trwa od 02 maja 2014r. do 24.05.2014

2. Konkurs będzie podzielony na 2 etapy:

- 02.05 – 21.05 – I etap, nadsyłanie życzeń przez wszystkie chętne osoby, chcące wziąć udział w konkursie;

- 22.05 – 23.05 – II etap: wybór najlepszych życzeń przez komisję konkursową,

- 24.05 – finał konkursu odbędzie się podczas Święta Miasta na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy, o godzinie: 20.00


§4.
ZASADY KONKURSU

Konkurs składa się z 2 etapów: tj. 1. Nadsyłania życzeń (02.05 -21.05) i 2. Wybór najlepszych życzeń (22.05-23.05) i wręczenia nagród w dniu 24.05 o godz.20:00 podczas Święta Miasta na Wyspie Młyńskiej.
Aby wziąć udział w konkursie na adres: leroy.merlin@express.bydgoski.pl należy wysłać życzenia urodzinowe dla Leroy Merlin (każdy, kto ukończył 18 rok życia), podać imię i nazwisko, numer telefonu, wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku dla celów przebiegu i promocji konkursu dopiskiem zawartym w e-mailu:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem konkursu i ogłoszeniem jego wyników w mediach oraz na stronach internetowych organizatorów zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).


1.Zwycięskie zdjęcie życzenia zostaną wyłonione i nagrodzone przez:
a) Komisję konkursową w składzie: Maciej Goszczyński, Małgorzata Kacprzak, Jolanta Remiszewska, która przyzna I nagrodę: kartę podarunkową w wysokości 1000,00 zł do realizacji w Leroy Merlin (karta nie podlega wymianie na gotówkę).§5
WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Aby wziąć udział w konkursie, kandydat musi spełnić niezbędne wymogi:
- ukończone w momencie startu konkursu 18 lat ,
- wyrażenie zgody poprzez dopisek w zgłoszeniu e-mailowym na publikację wizerunku w Dzienniku „Express Bydgoski”, na stronie WWW.express.bydgoski.pl oraz na Facebooku konkursu, w filmach promocyjnych akcji o treści:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem konkursu i ogłoszeniem jego wyników w mediach oraz na stronach internetowych organizatorów zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

2. Prawo uczestnictwa w konkursie nie przysługuje pracownikom Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. i ich rodzinom (zstępnym i powinowatym w pierwszym kręgu pokrewieństwa).


3. Udział w plebiscycie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

§6
FINAŁ KONKURSU

1. Finał konkursu będzie miał miejsce w dniu 24.05.2014 r. podczas Święta Miasta na Wyspie Młyńskiej, o godzinie 20:00.
2. Nagrodzony zostanie 1 zwycięzca wyłonionych wg powyższych kryteriów oraz wręczona zostanie nagroda.

§7
NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie jest:
a) Nagroda w wysokości 1000,00 zł w postaci karty podarunkowej do wykorzystania w Leroy Merlin będzie przyznana przez komisję konkursową w składzie: Maciej Goszczyński, Małgorzata Kacprzak, Jolanta Remiszewska

2. Do nagrody opisanej w pkt. 1, przysługuje dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 10% wartości każdej z nagród.

3. Od nagród, o których mowa w § 13 Regulaminu, zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy, stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).


4.Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

1. Nagrodę: kartę podarunkową, należy zrealizować w terminie do ……………………..2014 roku, w punkcie: Leroy Merlin, Bydgoszcz, ul. Mariana Rejewskiego 5.

§8
KOMISJA KONKURSOWA

Nad prawidłowością przebiegu plebiscytu czuwać będzie komisja w składzie:
1) Maciej Goszczyński – Kontroler Zarządzania Leroy Merlin Bydgoszcz
2) Małgorzata Kacprzak – Menadżer Kluczowych Klientów w wydawnictwie Express Media
3) Jolanta Remiszewska - Specjalista ds. Marketingu w wydawnictwie Express Media


§9
REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje dotyczące konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Życzenia dla Leroy Merlin - reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatorów wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania.

§10
DODATKOWE ZAPISY ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów z funkcjonowaniem systemu SMS, problemów związanych z siecią GSM lub związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
d) wymuszone czynnikami zewnętrznymi zmiany w terminach poszczególnych etapów plebiscytu. O ewentualnych zmianach terminów Organizatorzy zobowiązuje się na bieżąco informować uczestników konkursu oraz głosujących na łamach Dziennika „Express Bydgoski”.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie konkursu.

§11
DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU

Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.express.bydgoski.pl


ZAŁĄCZNIK nr I

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA NAGRODYNagrody w konkursie „________________________” w sklepie Leroy Merlin w __________________, przy ul. __________________.

Dane przekazującego: Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 72. Dane przyjmującego: .....................................................................................
(Imię i nazwisko, adres i NIP Uczestnika Konkursu)

Przyjmujący oświadcza, że w dniu ......................................... w sklepie ............................................... odebrał ………………………………….. o numerze seryjnym ................................................................., który jest nagrodą w konkursie „_Życzenia dla Leroy Merlin” organizowanym przez Express Bydgoski i Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o.


Jednocześnie oświadczam, iż wyrażam zgodę na przeznaczenie dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w Regulaminie konkursu na poczet należnego podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) od łącznej wartości nagród.

......................, dnia ................ r. Czytelny podpis: ...................................................Oświadczam ponadto, że jestem autorem zdjęcia konkursowego i przysługują mi do niego pełne autorskie prawa majątkowe i osobiste oraz wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do zdjęcia konkursowego na rzecz Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., na następujących polach eksploatacji: zapisywanie i zwielokrotnianie na wszelkich nośnikach informacji, opublikowanie w sieci Internet, opublikowanie w prasie radiu i TV, umieszczanie na materiałach reklamowych, wykorzystanie i zarejestrowanie całości lub części jako wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego, znaku towarowego, znaku słowno – graficznego.

......................, dnia ................ r. Czytelny podpis: ...................................................